PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

SKOLOR

På förskolor och skolor sker det mycket aktivitet och rörelse i såväl klassrum som i andra utrymmen. För att uppnå en bra studiemiljö krävs det både ett bra inneklimat som robusta produkter. En fördel är också om produkterna kan uppfylla flera behov samtidigt som att utgöra sittplats eller göras oåtkomliga genom installation i tak.