Spara energi med rätt värme

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. För år 2020 uppgick energianvändningen för byggnader till 97 TWh. Den huvudsakliga användningen av energin går åt till uppvärmning.

Mot bakgrund av den prisutveckling som skett på energimarknaden under senare år väntar stora utmaningar. För att nå uppsatta kvalitetsmål måste vår användning av energi minskas samtidigt som såväl producerad som tillförd energi har en låg påverkan på miljö.

Byggnader har en mycket lång livslängd. Det gör att energirelaterade beslut som tas idag påver- kar energikostnaderna och miljön under flera decennier framåt. Det innebär att den investering som initialt görs kan avkasta sig under många år framöver.

En stor besparing av energi kan uppnås genom rätt val av tekniska installationer och värme- produkter. Detta innebär både en kostnadsbesparing som en lägre påverkan på miljön.
Epecon erbjuder flera olika möjligheter för att minska energianvändningen i lokaler. Genom att till exempel använda takvärme som värmelösning kan en energibesparing på hela 30% uppnås jäm- fört med andra värmelösningar. Då installationen i princip har samma livslängd som byggnaden och kräver minimalt underhåll innebär det stora besparingar över tid.

Genom att installera luftridåer vid portar som frekvent används kan en stor energibesparing uppnås då luftridån skapar en barriär mellan den varma inneluften och den kalla uteluften.

Vid installation av fläktluftvärmare erbjuder Epecon möjligheten att komplettera dessa med så kallade destratifikatorer. Dessa återanvänder den varma luft som samlas vid taket. Detta optimeras tack vare en integrerad systemlösning där de installerade produkterna arbetar tillsammans.

En annan viktig produktgrupp i sortimentet är våra Låg-H2O Konvektorer som, med låga vattenmängder och snabbreagerande system, sparar mycket energi.

Läs mer om dessa kategorier på länkarna nedan.